Smlouva o zpracování údajů Host-telecom.com

Tento smlouva o zpracování údajů (dále jen «SZÚ») je uzavřen mezi Host-telecom.com, s.r.o. (dále jen «Host-telecom.com» nebo «my») a Klientem (dále jen «Klient» nebo «Vy»), kteří společně jednají jako «Strany». Tento smlouva («SZÚ») je součástí Podmínek služby, Zásad ochrany osobních údajů a dalších příslušných předpisů («Smlouva»). Klient, souhlasí s těmito podmínkami, přijímá SZÚ jejím jménem v rozsahu, v jakém je to vyžadováno v souladu s příslušnými Pravidly a zákony na ochranu dat a v rozsahu, v jakém Host-telecom.com zpracovává klientská data v souladu s pokyny správce (jak je definováno v Části 1).

V procesu poskytování služeb zákazníkovi Host-telecom.com může zpracovávat klientská data jménem klienta. Strany se dohodly dodržovat níže uvedená ustanovení, pokud jde o jakékoli Údaje Klienta, všichni jednají rozumně a v dobré víře.

1. DEFINICE

"Smlouva" znamená Podmínky služby a další příslušné předpisy zveřejněné na našich webových stránkách spolu s Žádostí o služby a Žádostí o potvrzení zaslanou společností Host-telecom.com.

"Žádost" znamená jakoukoli žádost Klienta o nákup příslušných služeb.

"Web" znamená web Host-telecom.com a všechny služby nabízené na webu.

"Služby" znamenají veškeré hostingové služby, které nabízíme a které klient získal, a které mohou zahrnovat také zpracování osobních údajů na Host-telecom.com.

"Partner" znamená jakoukoli osobu, která přímo nebo nepřímo kontroluje, řídí nebo je pod obecnou kontrolou serveru Host-telecom.com.

«Kontrolou» se v souladu s účelem této definice rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrola více než 50% hlasů zařízení společnosti.

"Doplňkovými produkty" znamenají veškeré funkce, produkty, software, programy, rozšíření, pluginy, skripty, nástroje a veškerý software třetích stran, který není součástí Služeb, ale lze k nim přistupovat prostřednictvím uživatelského účtu nebo ovládací panel, vytvořené Zákazníkem nebo poskytované službami.

"Kontrolér" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která sama nebo společně s ostatními určuje cíle a prostředky zpracování zákaznických údajů.

"Přidružený subject" znamená jakoukoli osobu, která přímo nebo nepřímo kontroluje, řídí nebo je pod společnou kontrolou těchto subjektů prostřednictvím vlastnictví většiny majetku.

"Zákon o ochraně údajů" znamená všechny zákony a předpisy o ochraně dat, které Host-telecom.com používá pro zpracování osobních údajů v souladu se Smlouvou.

"Subjekt údajů" znamená identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátory, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, identifikátor sítě k jednomu nebo více faktorům specifickým pro fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita tohoto fyzické osoby.

"Obecné nařízení o ochraně údajů" (ONOU) znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 «O ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů», jakož i zrušení směrnice 95 / 46 / ES (Obecné nařízení o ochraně údajů).

"Host-telecom.com" znamená právnická osoba Host-telecom.com, která je stranou této SZÚ, jak je uvedeno v části, společnost zapsaná a existující v souladu se zákony Stražkovice, Česká republika, na adrese: Česká republika, Pod Rafandou 906, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

"Osobní údaje" znamenají jakékoli údaje který: a) je deklarována jako «osobní údaje» nebo «osobní údaje» (nebo jiné variace těchto podmínek) v souladu se zákonem o ochraně údajů; a (b) které Klient pomocí Služeb Host-telecom.com poskytuje Zpracování jménem Klienta.

"Únik osobních údajů" znamená narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému vyzrazení nebo získání přístupu k osobním údajům.

"Zpracování" nebo "Procesem zpracování" znamená jakékoli operace nebo soubory operací, které jsou prováděny ve vztahu k osobním údajům nebo souborům osobních údajů, bez ohledu na to, zda jsou prováděny automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění převodem, distribucí nebo jiným ustanovením, úpravou nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením.

"Standardní smluvní ustanovení" jsou standardní smluvní ustanovení připojená k rozhodnutí Komise Evropské unie 2010/87 / ES ze dne 5. února 2010 o předávání osobních údajů zpracovatelům se sídlem ve třetích zemích, jehož text k dispozici na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

"Subzpracovatel" znamená jakýkoli zpracovatel, zapojený společností Host-telecom.com.

2. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT

Tato SZÚ platí, pokud Host-telecom.com zpracovává zákaznická data, pro která bude Host-telecom.com jednat jako «zpracovatel» nebo «poskytovatel služeb» (nebo jiné podobné varianty těchto podmínek) v souladu se zákonem o ochraně údajů.

2.1. Omezení použití

Host-telecom.com bude zpracovávat pouze Osobní údaje: (a) v souladu se zdokumentovanými pokyny Klienta, včetně (i) poskytování Služeb, (ii) v souladu se Smlouvou, včetně podmínek uvedených v Dodatku 1 k této SZÚ, a ( iii) v souladu s dalšími přiměřenými pokyny Klienta; a (b) s předběžným oznámením (pokud to není zákonem zakázáno), jak to vyžaduje platné právo. Host-telecom.com nebude bez omezení výše uvedeného shromažďovat, ukládat, používat ani zveřejňovat osobní údaje pro žádný jiný účel než ty, které jsou nezbytné pro konkrétní úkol poskytování služeb, včetně neshromažďování, ukládání, používání nebo zveřejňování osobních údajů pro komerční účely jiné než poskytování služeb.

2.2. Důvěrnost

Host-telecom.com zajistí, aby všechny osoby pověřené Host-telecom.com ke zpracování osobních údajů podléhaly příslušným povinnostem mlčenlivosti.

2.3. Bezpečnost

Host-telecom.com zajistí ochranu Osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů, a to i provedením příslušných technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu Osobních údajů před Porušováním osobních údajů.

2.4. Využití nebo Odstranění

Podle volby Klienta smaže nebo vrátí (nebo poskytne Klientovi možnost vymazat nebo vrátit) všechna osobní data po dokončení Služeb (pokud současná legislativa nevyžaduje, aby Host-telecom.com ukládal jakékoli osobní údaje).

2.5. Povinnosti zákazníka

Klient nebude nařídit Host-telecom.com, aby provedl jakékoli zpracování osobních údajů, které porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Host-telecom.com může pozastavit Zpracování na základě jakýchkoli pokynů Klienta, které uvádějí důvod se domnívat, že bude porušen zákon o ochraně dat. S výhradou spolupráce s Host-telecom.com, jak je uvedeno v této SZÚ, je Klient plně odpovědný za ochranu práv subjektů údajů. Klient je povinen neprodleně informovat Host-telecom.com o všech zjištěných nedostatcích nebo porušeních Zpracování provedených Host-telecom.com.

3. POMOC SE ZPRACOVÁNÍM DAT

3.1. Pomoc při ochraně práv Subjektu údajů

S ohledem na povahu Zpracování osobních údajů v souladu se Smlouvou poskytne Host-telecom.com Klientovi přiměřenou pomoc s příslušnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné a nezbytné, aby splnil povinnosti Klienta reagovat na žádosti o provedení práv subjektu údajů v souladu se zákonem «O ochraně údajů» (včetně Kapitoly III Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud existují) ve vztahu k osobním údajům pouze v rozsahu, v jakém Klient není schopen podat takovou žádost Subjektu údajů bez této pomoci.

3.2. Bezpečnostní pomoc

Host-telecom.com zavádí a udržuje technická a organizační opatření na ochranu dat klienta před náhodným nebo nezákonným zničením, aby pomohl klientovi v jeho úsilí zajistit dodržování bezpečnostních požadavků v souladu se zákonem O ochraně údajů, včetně článku 32 Obecného nařízení o ochraně údajů, ztráta, změna, neoprávněné vyzrazení nebo přístup.

3.3. Pomoc při posuzování dopadu na Ochranu Údajů

Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů a informací dostupných na Host-telecom.com poskytne Host-telecom.com klientovi vhodný рomoc, nezbytné pro to, aby si klient splnil své povinnosti v souladu s články 35 a 36 Obecného Nařízení O ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů společností Host-telecom.com podle této smlouvy.

3.4. Oznámení a pomoc při úniku osobních údajů

Host-telecom.com bude Klienta informovat bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o úniku osobních údajů. Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů a informací, které jsou k dispozici na Host-telecom.com, poskytne Host-telecom.com klientovi náležitou pomoc nezbytnou k tomu, aby mohl splnit případné oznamovací povinnosti vyžadované zákonem o ochraně údajů (včetně článků 33 nebo 34 obecného nařízení o ochraně údajů) spojené s jakýmkoli Únikem osobních údajů.

4. KONTROLA

Host-telecom.com to umožní a usnadní následující kontrol:

(а) Jednou za 12 měsíců může klient požádat o revizi zprávy o auditu Centra zabezpečení host-telecom.com pro audit týkající se zpracovatelských činností, na které se vztahuje tato SZÚ;

(б) Klient nebo auditor třetí strany, přijatelný pro Host-telecom.com, může provádět místní kontroly činností zpracování údajů na Host-telecom.com v souladu s požadavky dozoru nebo zákona o ochraně údajů. Tyto návštěvy v terénu by měly být (І) naplánovány oznámením nejméně 45 dnů před vzájemně dohodnutým datem a časem; (ІІ) se vyskytují během běžné pracovní doby na Host-telecom.com; (ІІІ) mohou být povoleny pouze v míře nezbytné k posouzení souladu Host-telecom.com s touto SZÚ; (IV) dodržovat pravidla, postupy a další omezení přiměřeně uložená Host-telecom.com a případně Subzpracovatelem; a (V) v žádném případě nezasahují do podnikání Host-telecom.com. Auditor Klienta nebude mít přístup k informacím, které podléhají povinnosti mlčenlivosti třetích stran. Klient musí poskytnout písemnou zprávu o všech výsledcích ověřování na Host-telecom.com a výsledky kontroly budou důvěrné informace na Host-telecom.com.

5. SUBZPRACOVATELE

Klient dovoluje Host-telecom.com používat Sdružení Host-telecom.com a subzpracovatele třetích stran ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi («Subzpracovatel»).Host-telecom.com uloží povinnosti ochrany údajů všem subzpracovatelům, kteří nejsou méně chráněni než ti, kteří jsou zahrnuti v této SZÚ. Host-telecom.com bude Zodpovědný před klientem za to, že Subdodavatel nesplnil své povinnosti v oblasti ochrany údajů.

6. PŘENOS DAT

Osobní údaje lze přenášet do kterékoli země, ve které jsou umístěny objekty Host-telecom.com nebo jejích dílčích subzpracovatelů. Tento Oddíl 6 se vztahuje pouze na přenos osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (dále jen «EHP») do třetí země, která nebyla Evropskou komisí uznána za přiměřenou (pro přenos z EHP).

6.1. Přenos dat z klienta na Host-telecom.com

U osobních údajů přenášených z EHP bude Host-telecom.com předávat: a) v souladu se standardními smluvními ustanoveními; nebo b) jakýkoli jiný mechanismus přenosu dat povolený zákonem o ochraně údajů, jako jsou závazná firemní pravidla. Pro účely Standardních smluvních ustanovení platí následující podmínky: (i) Klient a Host-telecom.com budou považováni za splněné standardní smluvní podmínky ke dni účinnosti této SZÚ; (ii) zákazník bude v klauzulích označen jako «vývozce údajů“» a Host-telecom.com bude označen jako «dovozce údajů» s příslušnými informacemi o názvu společnosti a adrese dohody; iii) informace uvedené v dodatku 1 k této SZÚ se případně použijí k doplnění dodatku 1 k těmto odstavcům.

6.2 Přenos dat z Host-telecom.com do subzpracovatelům

Pokud Host-telecom.com převádí osobní údaje na Subzpracovatelů, Host-telecom.com uzavírá jménem Klienta standardní smluvní podmínky se Subzpracovatelem, a Subzpracovatel, bude «dovozcem dat» a klientem bude «vývozce dat».

7. DALŠÍ USTANOVENÍ

7.1. V případě konfliktu (a) budou mít ustanovení tohoto SZÚ přednost před podmínkami dohody a (b) nad tímto SZÚ budou mít přednost standardní smluvní ustanovení. S výjimkou otázek, na které se vztahuje tato SZÚ, zůstávají všechny podmínky dohody v platnosti. Společné termíny, které nejsou definovány v těchto SZÚ, mají stejný význam jako v Smlouvě. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, končí platnost těchto SZÚ a Standardních smluvních ustanovení automaticky po ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy.

Dodatek 1 - Rozsah zpracování

Předmět a doba zpracování

Host-telecom.com zpracovává osobní údaje týkající se předmětu uvedeného ve smlouvě až do ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Subjekt je zejména určen Službou (Službami), k níž se Klient přihlásil, a údaji, které Klient do Služby vkládá.

Charakter a zpracování cílů (včetně zpracování transakcí)

Charakter a účel zpracování je určována Službami, ke kterým se Klient přihlásil, a údaji, které Klient do Služby vkládá.

Například:

  1. Cloudové služby Integrace dat zpracovává data nahraná do Služby, včetně osobních dat, jsou-li nahrána, pro připojení, převod a integraci dat, aplikací a procesů v místních a cloudových systémech.
  2. Služby zpracování dat, řízení kvality a služby cloud managementu, nahrané prostřednictvím Služby, včetně osobních údajů, pokud jsou nahrány Chcete-li zákazníkům pomoci porozumět a zlepšit výkon dat, zajistit jejich relevanci a spolehlivost, a optimalizovat dodržování předpisů a obchodní hodnotu.
  3. Infrastruktura hostitelské služby zpracovává data nahraná do Služby, včetně osobních údajů, jsou-li nahrána, v souladu s funkcí prováděnou softwarem Host-telecom.com, který je hostitelem host-telecom.com pro klienta.

Druhy Osobních údajů

Klient řídí typy Osobních údajů stažených prostřednictvím Služeb pro zpracování. Host-telecom.com může zpracovávat poštovní adresy, e-mailové adresy a / nebo telefonní čísla v souladu s konkrétní Službou, kterou si Klient předplatil.

Zvláštní kategorie osobních údajů se nepředpokládají, ale Klient řídí typy osobních údajů zpracovávaných pomocí Služeb.

Klient ovládá kategorie Subjektů údajů, k nimž se vztahují Osobní údaje. Například, Klient může zpracovat pomocí služeb osobních údajů, související s jeho současnými nebo potenciálními zákazníky, zaměstnancům nebo obchodním partnerům.

POSUNOUT NAHORU

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: