Dohoda o univerzálních podmínkách obsluhy

PROSÍME, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO DOHODU O UNIVERZÁLNÍCH PODMÍNKÁCH OBSLUHY, PROTOŽE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁVECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH.

Datum poslední aktualizace: 11.09.2018 14:17

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato Dohoda o univerzálních podmínkách obsluhy (dále jen Dohoda) se uzavírá mezi Host-telecom.com, s.r.o (dále jen Host-telecom.com)., českou soukromou společností s ručením omezeným se sídlem: Pod Rafandou 906, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká republika, (Host-telecom.com) a Vámi, a je účinná od okamžiku použití těchto webových stránek (webu), nebo od data udělení elektronického souhlasu. Tato Dohoda definuje obecné podmínky a ustanovení používání webu, a také zboží a služeb zakoupených nebo dostupných na webu (dále jednotlivě a společně jen „Služby“) a je dodatkem (nenahrazuje) jakékoliv konkrétní podmínky a ustanovení, která se vztahují ke konkrétním službám. Pokud jen prohlížíte nebo používáte tento web nebo kupujete služby, používání tohoto webu a Váš elektronický souhlas s touto Dohodou znamená, že jste si tuto Dohodu přečetli, porozuměli, uznáváte a souhlasíte s ní, jakož i s následujícími zásadami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a příslušné dohody o produktu, které jsou tímto začleněny pomocí odkazu.

Výrazy „my“, „nás“ nebo „náš“ se vztahují k Host-telecom.com Výrazy „vy“, „váš“, „Uživatel“ nebo „klient“ se vztahují k jakékoli fyzické nebo právnické osobě, která přijímá tuto Dohodu, má přístup k vašemu účtu nebo používá služby. Nic v této Dohodě se nemá vykládat jako poskytování jakýchkoliv práv nebo výhod třetí straně. Host-telecom.com může dle svého uvážení kdykoliv měnit a doplňovat tuto Dohodu, jakož i jakékoliv zásady nebo dohody obsažené v tomto dokumentu, a tyto změny nebo úpravy vstupují v platnost okamžitě po zveřejnění na webu. Používáním tohoto webu nebo služeb po zveřejnění těchto změn nebo úprav znamená Váš souhlas s touto Dohodou v aktuálním znění. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Dohody v aktuálním znění, nepoužívejte (nebo nepokračujte v používání) tohoto webu nebo služby. Kromě toho Host-telecom.com Vás může periodicky informovat emailem o změnách nebo úpravách k této Dohodě. Proto je velmi důležité, abyste pořád aktualizovali informace ve svém Uživatelském účtu („Účet“). Host-telecom.com nenese odpovědnost za neobdržení oznámení prostřednictvím emailu, pokud důvodem bude nesprávná e-mailová adresa.

2. PRÁVA; PRAVOMOCI

Tento web a služby jsou k dispozici pouze Uživatelům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Používáním tohoto webu nebo služeb prohlašujete a zaručujete, že nejste (i) mladší osmnácti (18) let, (ii) prohlašujete, že můžete uzavírat právně závazné smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, a (iii) nejste osobou, na kterou se vztahuje zákaz nakupování nebo používání služeb, na které se vztahují právní předpisy České republiky nebo jiné příslušné jurisdikce. Pokud uzavíráte tuto Dohodu jménem právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte zákonnou pravomoc zavázat tuto právnickou osobu podmínkami a ustanoveními obsaženými v této Dohodě, v takovém případě výrazy „vy“, „vaše“, „Uživatel“ nebo „klient“ se vztahují k této právnické osobě. Pokud po vašem elektronickém souhlasu s touto Dohodou Host-telecom.com zjistí, že nemáte zákonnou pravomoc rozhodovat jménem této právnické osoby, budete osobně odpovědní za plnění povinností obsažených v této Dohodě, včetně, bez omezení, platebních povinností. Host-telecom.com nenese odpovědnost za jakékoliv škody a ztráty vzniklé v důsledku používání Host-telecom.com jakýchkoli pokynů, oznámení, dokumentů nebo zpráv, které byly Host-telecom.com opodstatněně uznány platnými a takovými, co pocházejí od oprávněného zástupce právnické osoby. Máte-li pochybnosti o pravosti jakéhokoliv takového pokynu, oznámení, dokumentu nebo zprávy, Host-telecom.com si vyhrazuje právo (ale nepřebírá žádnou povinnost) požadovat od vás dodatečného ověření. Kromě toho souhlasíte dodržovat podmínky této Dohody pro obchody, které uzavřete, nebo uzavře jakákoliv osoba, která jedná jako váš agent, a jakákoliv osoba, která používá váš účet nebo Služby, bez ohledu na to, zda byla Vámi autorizovaná nebo ne.

3. UŽIVATELSKÉ ÚČTY; PŘENOS ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Uživatelské účty. Pro přístup k některým funkcím tohoto webu nebo pro využívání některých služeb, si musíte vytvořit uživatelský účet. Prohlašujete a zaručujete Host-telecom.com, že všechny informace, které poskytnete při vytváření uživatelského účtu, jsou přesné, aktuální a úplné a budete dbát na to, aby informace ve svém účtu byly vždy přesné, aktuální a úplné. Pokud má Host-telecom.com důvod se domnívat, že informace ve vašem uživatelském účtu jsou nesprávné, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, Host-telecom.com si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení dočasně pozastavit nebo zrušit váš uživatelský účet. Nesete odpovědnost za aktivity na vašem účtu, ať už jste je povolili či nikoli, a musíte bezpečně ukládat informace o svém uživatelském účtu, mimo jiné zákaznické číslo / přihlašovací jméno, heslo, způsob(y) platby (jak je stanoveno níže). Z bezpečnostních důvodů Host-telecom.com doporučuje měnit heslo pro každý účet alespoň jednou za šest (6) měsíců. Jakékoli bezpečnostní narušení nebo neoprávněné použití vašeho účtu musíte okamžitě nahlásit Host-telecom.com. Host-telecom.com nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho uživatelského účtu. Můžete však nést odpovědnost za jakékoli ztráty, které vzniknou Host-telecom.com nebo jiným osobám v důsledku použití vašeho účtu vámi, oprávněnou nebo neoprávněnou osobou.

Přenos údajů do zahraničí. Pokud navštěvujete tento web z jiné země než ze země, kde se nacházejí naše servery, Váš kontakt s námi může vést k přenosu informací (zejména informací o účtu) přes mezinárodní hranice. Navštěvováním tohoto webu a elektronickou komunikací s námi souhlasíte s tímto přenosem.

4. DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK / SLUŽEB

V souladu s podmínkami a ustanoveními této Dohody a našimi dalšími zásadami a postupy vynaložíme komerčně opodstatněné úsilí, abychom zajistili přístupnost tohoto webu a služeb dvacet čtyři (24) hodin denně, 7 (sedm) dní v týdnu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento web může být periodicky nedostupný nebo nepoužitelný z jakéhokoli důvodu, mimo jiné kvůli poruchám vybavení; pravidelné údržbě, opravám nebo výměnám, které občas provádíme; nebo z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu nebo které nelze předvídat, mimo jiné kvůli přerušení nebo výpadku telekomunikačních nebo digitálních přenosových kanálů, nepřátelským útokům na síť, přetížení sítě nebo jiným přerušením. Beret na vědomí a souhlasíte s tím, že nekontrolujeme nepřetržitou a nepřerušovanou dostupnost tohoto webu nebo služeb a že v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné jiné straně. Host-telecom.com může čas od času nabízet nové služby (omezené služby předběžného náhledu nebo nové funkce již existujících služeb) v předchozí verzi. Již existující nové služby, nové funkce služeb, nebo služby s omezeným náhledem mají být jednotlivě a souhrnně označovány jako „Zkušební služby“. Pokud se rozhodnete používat jakékoliv zkušební služby, vaše používání zkušebních služeb předpokládá dodržení následujících podmínek: (i) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zkušební služby jsou předběžnými verzemi a nemusí fungovat příslušným způsobem; ii) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání zkušebních služeb vás může vystavit neobvyklým rizikům provozních výpadků; (iii) zkušební služby jsou poskytovány takovými, jaké jsou, proto nedoporučujeme používat je ve výrobních nebo kriticky vážných podmínkách; (iv) Host-telecom.com si vyhrazuje právo kdykoli upravit, změnit nebo zrušit provoz jakéhokoliv prvku zkušebních služeb; (v) placené verze zkušebních služeb se mohou zásadně měnit a software, který se používá nebo pracuje se zkušebními službami, nemusí fungovat s placenými nebo následnými verzemi; (vi) Host-telecom.com může omezit čas, kdy je k dispozici služba zákaznické podpory vyhrazena pro podporu zkušebních služeb; (vii) berete na vědomí a souhlasíte s poskytnutím rychlé zpětné vazby týkající se vašich zkušeností s použitím zkušebních služeb ve formě, která odpovídá naším opodstatněným požadavkům, včetně informací nezbytných k tomu, abychom mohli odstranit chyby nebo problémy, které Vám vzniknou. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše komentáře můžeme použít k jakémukoli účelu, zejména k vývoji produktu. Na naši žádost nám poskytnete komentáře, které můžeme veřejně použít pro tiskové zprávy a reklamní materiál. Veškeré duševní vlastnictví obsažené ve vašem komentáři nebo vyplývající z vašeho používání zkušebních služeb je vlastnictvím Host-telecom.com; (viii) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny informace týkající se vašeho používání zkušebních služeb, zejména vaše zkušenosti s používáním a dojmy se zkušebními službami, jsou důvěrné a nemůžou být předány třetí straně ani použité k jinému účelu než k poskytnutí zpětné vazby Host-telecom.com; (ix) zkušební služby jsou poskytovány takovými jaké jsou, v závislosti na dostupnosti a „se všemi chybami“.V plném rozsahu povoleném právními předpisy Host-telecom.com odmítá veškeré záruky stanovené zákonem, výslovné nebo předpokládané, týkající se Zkušebních služeb, zejména, ale nejen jakýchkoliv možných záruk vlastnických práv, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a záruky zamezení porušení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vlastníte nezbytná práva a oprávnění k poskytování všech informací nezbytných k poskytování služeb Host-telecom.com. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby mohou být poskytovány nezávislými dodavateli nebo postranními poskytovateli služeb. Všechny placené služby podpory jsou nevratné.

5. OBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 1. Vaše používání tohoto webu a služeb, včetně veškerého obsahu, který zveřejníte, bude v souladu s touto Dohodou a všemi platnými místními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy.
 2. Nebudete shromažďovat (nebo nedovolíte nikomu jinému shromažďovat) žádný uživatelský Obsah (jak je stanoveno níže) nebo žádné neveřejné nebo osobní informace o jiném uživateli nebo jakékoli jiné osobě či organizaci bez jejich výslovného předchozího písemného souhlasu.
 3. Nebudete používat tento web nebo služby (jak stanoví Host-telecom.com podle svého výhradního a absolutního uvážení) způsobem, který:
  1. Je nezákonný, napomáhá nebo podporuje nezákonnou činnost;
  2. Napomáhá, podporuje nebo zahrnuje dětskou pornografii nebo vykořisťování dětí;
  3. Napomáhá, podporuje nebo zahrnuje terorismus, násilí na lidech, zvířatech nebo majetku;
  4. Napomáhá, podporuje nebo zahrnuje jakýkoliv spam nebo jiné nežádoucí hromadné e-maily nebo nabourání do počítače nebo sítě;
  5. Napomáhá, podporuje nebo zahrnuje prodej nebo distribuci léků na předpis bez příslušného lékařského předpisu;
  6. Porušuje práva duševního vlastnictví jiného uživatele nebo jiné fyzické či právnické osoby;
  7. Porušuje práva na soukromí nebo publicitu jiného uživatele nebo jakékoli jiné fyzické či právnické osoby nebo porušuje jakoukoli povinnost mlčenlivosti, kterou nesete vůči jinému uživateli nebo jiné fyzické či právnické osobě;
  8. Zasahuje do provozu tohoto webu nebo služeb, které jsou na něm hostovány;
  9. Obsahuje nebo instaluje jakékoli viry, červy, chyby, trojské koně, nástroje pro získávání kryptoměny nebo jiný kód, soubory nebo programy určené nebo schopné využívat mnoho zdrojů, které narušují, poškozují nebo omezují funkčnost jakéhokoli softwaru nebo vybavení; nebo
  10. Obsahuje nepravdivé nebo zavádějící definice nebo nepodložené či srovnávací výroky týkající se Host-telecom.com nebo služeb Host-telecom.com.
 4. Nebudete kopírovat na žádný nosič ani distribuovat žádnou část tohoto webu nebo služeb, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno Host-telecom.com.
 5. Nebudete transformovat ani upravovat žádnou část tohoto webu ani služby, které jsou na tomto webu hostovány, ani žádnou s nimi spojenou technologii.
 6. Nebudete se pokoušet obdržet přístup k Obsahu Host-telecom.com (jak je stanoveno níže) nebo k uživatelskému obsahu pomocí jakékoli technologií nebo prostředky za výjimkou samotného webu, nebo způsobem, který může být Host-telecom.com zjištěn.
 7. Souhlasíte s tím, že budete provádět zálohy svého uživatelského Obsahu, abyste v případě potřeby k němu měli přístup a mohli jej použit. Host-telecom.com nezaručuje, že bude zálohovat každý uživatelský účet nebo uživatelský Obsah, a souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost v případě ztráty části nebo celého uživatelského Obsahu.
 8. Bez předchozího písemného souhlasu Host-telecom.com nebudete dále prodávat ani poskytovat služby pro komerční účely, včetně jakýchkoli technologií spojené s Host-telecom.com.
 9. Pro ověření totožnosti souhlasíte s poskytnutím na vyžádání vydaného státem průkazu totožnosti s fotografií a/nebo vydaného státem IČO společnosti.
 10. Víte, že Host-telecom.com Vám může periodicky volat ohledně vašeho uživatelského účtu. Budete informováni o takovém záznamu, jeho účelu a dalších informacích, které vám budou poskytnuty v souladu s požadavky platných právních předpisů. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném platnou legislativou může být jakýkoliv takový záznam (záznamy) předložen jako důkaz v jakémkoli soudním řízení, jehož je Host-telecom.com stranou.

Host-telecom.com si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat, změnit nebo zrušit jakýkoliv prvek tohoto webu nebo služeb, zejména bez omezení ceny a výši pokut za ně.

6. VAŠE POUŽITÍ OBSAHU Host-telecom.com A OBSAHU UŽIVATELE

Kromě výše uvedených obecných pravidel se ustanovení této části týkají vašeho používání Obsahu Host-telecom.com a uživatelského Obsahu, který se zveřejňuje na podnikových webových stránkách Host-telecom.com (tj. na webových stránkách, které Host-telecom.com přímo ovládá nebo podporuje). Příslušné předpisy nejsou určeny a nepřenášejí žádná vlastnická ani licenční práva (zejména práva duševního vlastnictví), která můžete mít v souvislosti s obsahem zveřejněným na vašich hostovaných webových stránkách. Obsah Host-telecom.com s výjimkou uživatelského Obsahu, obsahu na tomto webu a službách, zejména text, software, skripty, zdrojový kód, API, grafika, obrázky, zvukové efekty, hudba, videa a interaktivní funkce, a také ochranné známky, značky služeb a logotypy obsažené v nich („Obsah Host-telecom.com“) jsou vlastnictvím nebo jsou licencovány Host-telecom.com na dobu neurčitou a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a / nebo patentovou ochranou v České republice a dalších zemích, a také dalšími právy na duševní vlastnictví v souladu s právními předpisy České republiky a dalších zemí. Obsah Host-telecom.com se poskytuje „tak, jak je“, „v závislosti na dostupnosti“ a „se všemi chybami“ pouze pro vaše obeznámení a osobní nekomerční použití a nemůže se stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, předávat, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak používat k jakémukoli účelu bez výslovného předchozího písemného souhlasu Host-telecom.com. Tato Dohoda neposkytuje žádná práva ani licence na jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná vlastnická práva nebo licence. Host-telecom.com si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně vyjádřena ve vztahu k Obsahu Host-telecom.com, této webové stránce a službám, a tato Dohoda nepřevádí vlastnictví žádného z těchto práv.

Uživatelský Obsah. Některé funkce tohoto webu nebo služeb umožňují uživatelům prohlížet, zveřejňovat, sdílet, ukládat nebo spravovat (a) nápady, myšlenky, doporučení nebo rady („Uživatelský materiál“) nebo (b) literární, umělecký, hudební a jiný obsah, včetně ale nejen fotografie a videa (společně s uživatelským materiálem - „uživatelský Obsah“). Uživatelský Obsah zahrnuje veškerý obsah odeslaný prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Zveřejněním nebo publikováním uživatelského Obsahu na webu nebo ve službách prohlašujete a zaručujete Host-telecom.com, že (i) máte všechna nezbytná práva k distribuci uživatelského Obsahu prostřednictvím tohoto webu nebo služeb, protože jste autorem uživatelského Obsahu a máte právo jej distribuovat, nebo proto, že máte příslušná distribuční práva, licence, souhlasy a / nebo písemná povolení od vlastníka autorských práv nebo jiného vlastníka uživatelského Obsahu, a (ii) uživatelský Obsah neporušuje práva třetích osob.

Bezpečnost. Souhlasíte neobcházet, nedeaktivovat nebo jiným způsobem zasahovat do fungování bezpečnostních funkcí webu nebo služeb, hostovaných na tomto webu (zejména funkcí, které brání nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu Host-telecomu.com nebo uživatelského Obsahu), a také omezovat používání webu nebo služeb, hostovaných na tomto webu, Obsahu Host-telecom.com a uživatelského Obsahu.

7. POUŽITÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU Host-telecom.com

Ustanovení této části se týkají používání Host-telecom.com uživatelského Obsahu zveřejněného na podnikových webech Host-telecom.com (tj. na webech, které Host-telecom.com přímo ovládá nebo podporuje). Příslušná ustanovení nejsou určena a nezpůsobuje převádění žádných vlastnických nebo licenčních práv (zejména práv duševního vlastnictví), která můžete vlastnit v souvislosti s obsahem zveřejněným na vašich hostovaných webových stránkách.

Obecná ustanovení. Jste osobně zodpovědní za veškerý svůj uživatelský Obsah nebo uživatelský Obsah odesílaný prostřednictvím vašeho účtu, jakož i za důsledky a požadavky na jeho distribuci.

O uživatelském materiálu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 1. Váš uživatelský materiál je zcela dobrovolný.
 2. Váš uživatelský materiál nevyžaduje důvěrnost a nezavazuje Host-telecom.com zacházet s vašim uživatelským materiálem jako s důvěrným nebo tajným.
 3. Host-telecom.com nemá žádnou výslovnou ani skrytou povinnost vytvářet nebo používat váš uživatelský materiál a odškodňovat vás ani kohokoliv jiného za úmyslné nebo neúmyslné použití vašeho uživatelského materiálu.
 4. Host-telecom.com může pracovat na stejném nebo podobném obsahu, může již z jiných zdrojů o takovém obsahu vědět, může jednoduše chtít vytvořit tento (nebo podobný) obsah samostatně nebo jednat jakkoli jinak.

Host-telecom.com má výhradní práva (zejména veškerá práva duševního vlastnictví a další vlastnická práva) na jakýkoliv uživatelský materiál zveřejněný na tomto webu a má právo na neomezené použití a distribuci jakéhokoli uživatelského materiálu zveřejněného na tomto webu za jakýmkoliv účelem, komerční nebo nekomerční, bez potvrzení nebo odškodnění vás nebo kohokoliv jiného.

O uživatelském Obsahu (kromě uživatelského materiálu).

Pokud máte web nebo jiný obsah hostovaný na Host-telecom.com, zachováváte veškerá svá vlastnická nebo licenční práva k uživatelskému Obsahu.

Zveřejněním nebo publikováním uživatelského Obsahu na tomto webu nebo prostřednictvím služeb povolujete Host-telecom.com používat duševní vlastnictví a převádíte další vlastnická práva k vašemu uživatelskému Obsahu za účelem umožnění zahrnutí a použití uživatelského Obsahu pro účely stanovené tímto webem a touto Dohodou. Poskytujete Host-telecom.com celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, sublicenční (vícestupňovou), s možnosti přenechání licenci k používání, reprodukci, distribuci, přípravě odvozených děl, kombinování s jinými díly, zobrazování a provádění vašeho uživatelského Obsahu spojeného s tímto webem, služby a podnikání Host-telecom.com (a partnery Host-telecom.com), zejména a bez omezení, za účelem propagace a přerozdělení celého nebo části tohoto webu v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů bez omezení a bezplatně, bez dalšího projednání, povolení nebo varování vás nebo třetí strany. Každému Uživateli tohoto webu také udělujete nevýhradní licenci na přístup k vašemu uživatelskému Obsahu (kromě uživatelského Obsahu, který označujete jako „soukromý“ nebo „chráněný heslem“) na tomto webu, a také právo používat, reprodukovat, distribuovat, používat při přípravě odvozených děl, kombinovat s jinými díly, zobrazovat a plnit váš uživatelský Obsah v rámci funkcí tohoto webu a v souladu s touto Dohodou. Výše uvedené licence udělené vám ve vašem uživatelském Obsahu budou zrušeny po komerčně opodstatněné době po odstranění vašeho uživatelského Obsahu z tohoto webu. Rozumíte však a souhlasíte s tím, že Host-telecom.com může ukládat (ale ne distribuovat, zobrazovat nebo plnit) kopie vašeho uživatelského Obsahu ze serveru, které byly odstraněny nebo smazány. Výše uvedené licence udělené vámi ve vašem uživatelském Obsahu jsou trvalé a nevratné. Bez ohledu na opačné informace nesmí Host-telecom.com používat uživatelský Obsah, který jste označil jako „soukromý“ nebo „chráněný heslem“, za účelem propagace tohoto webu nebo podnikání Host-telecom.com (partnerů Host- telecom.com).

8. KONTROLA OBSAHU; ZÁSADY ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Host-telecom.com zpravidla nekontroluje předem uživatelský Obsah (bez ohledu na to, zda byl publikován na webu hostovaném Host-telecom.com nebo na tomto webu). Host-telecom.com si však vyhrazuje právo (ale nepřebírá závazky) tak učinit a rozhodnout, zda je některý prvek uživatelského Obsahu vhodným a / nebo je v souladu s touto Dohodou. Host-telecom.com může vymazat jakýkoliv prvek uživatelského Obsahu (zveřejněný na webu hostovaném na Host-telecom.com nebo na tomto webu) a / nebo zrušit přístup uživatele k tomuto webu nebo službě, obsažené na tomto webu pro zveřejnění jakýchkoliv materiálů, které porušují tuto Dohodu nebo zrušit přístup uživatele, který jakýmkoliv jiným způsobem porušuje tuto Dohodu (jak stanoví Host-telecom.com podle svého uvážení), kdykoliv a bez upozornění. Host-telecom.com může také zrušit přístup uživatele na tento web nebo ke službám, obsaženým na tomto webu, pokud Host-telecom.com má důvod se domnívat, že uživatel opakovaně jednal protiprávně. Pokud Host-telecom.com zruší váš přístup na tento web nebo ke službám, obsaženým na tomto webu, může Host-telecom.com podle svého výhradního uvážení vymazat a zničit jakékoli data a soubory, které jste uložil na jeho servery.

9. DODATEČNÉ ZABEZPEČENÍ PRÁV

Host-telecom.com si vyhrazuje právo odmítnout, zrušit, ukončit, pozastavit, zablokovat nebo změnit přístup k (nebo ovládání) jakémukoli účtu nebo službě (včetně práva zrušit nebo přenést jakoukoli registraci názvu domény) z jakéhokoli důvodu (která bude určena Host-telecom.com dle vlastního uvážení), včetně, ale ne jen: (i) za účelem opravy chyb kterých se Host-telecom.com dopustil během nabídky nebo poskytování jakýchkoli služeb (zejména registrace jakéhokoli názvu domény), (ii) za účelem zajištění celistvosti, stability a opravy chyb kterých se dopustil jakýkoliv registr doménových jmen, (iii) k podpoře opatření k odhalování podvodů a zneužití, (iv) za účelem plnění soudních usnesení proti vám a / nebo vašeho názvu domény nebo webových stránek a v rámci dodržení příslušných místních, státních, národních a mezinárodních zákonů, pravidel a předpisů, (v) v rámci dodržení požadavků orgánů činných v trestním řízení, zejména, předvolání k soudu, (vi) v rámci jakéhokoliv procesu řešení sporů, (vii) za účelem obhajoby v jakémkoli soudním řízení nebo hrozbě soudního řízení, bez ohledu na to, zda bude soudní řízení nebo hrozba soudního řízení nakonec považováno za právně opodstatněné nebo neopodstatněné, nebo (viii) za účelem vyhnutí se jakékoli občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti ze strany Host-telecom.com, jeho úředních osob, ředitelů, zaměstnanců, agentů a partnerů Host-telecom.com, včetně ale nejen případů, kdy jste podal žalobu nebo vyhrožujete podáním žaloby vůči Host-telecom.com.

Host-telecom.com si bezpodmínečně vyhrazuje právo bez upozornění zrušit jakékoli nebo všechny služby, které používáte a které podle názoru Host-telecom.com poškozujete nebo vyhrožujete Host-telecom.com a / nebo kterémukoli zaměstnanci Host-telecom.com.

10. ZÁKAZ SPAMU; VÝJIMEČNÉ PENÁLE

Zákaz spamu. Neakceptujeme šíření spamu. Monitorujeme veškerý příchozí a odchozí provoz na našich webových serverech za účelem zjištění spamu. Zákazníci podezřelí z používání našeho zboží a služeb k šíření spamu se stávají subjekty vyšetřování. Pokud zjistíme, že problém se spamem existuje, podnikneme příslušná opatření k vyřešení situace.

Spam definujeme jako šíření e-mailem (UCE) nežádané komerční informace, nežádaných hromadných e-mailů (UBE) nebo nežádaných faxů (faxových zpráv), které mohou být ve formě e-mailu nebo faxu zasílaného příjemcům jako reklama nebo nekomerční informace bez předchozího potvrzené žádosti o souhlas se zasíláním podobných zpráv. Spam může bez omezení zahrnovat následující:

 1. E-maily
 2. Publikace v novinových skupinách
 3. Systémové zprávy Windows
 4. Vyskakovací zprávy (známé také jako „reklamní“ nebo „špionážní“ zprávy)
 5. Okamžité zprávy (pomocí AOL, MSN, Yahoo nebo jiných programů pro rychlou výměnu zpráv)
 6. Online inzeráty v chatu
 7. Publikace na webových fórech a recenzních webových stránkách
 8. Faxové zprávy
 9. Textové / SMS zprávy

Nedovolíme používat naše servery a služby pro výše uvedené účely. Pro použití našich produktů a služeb musíte nejen dodržovat všechny příslušné zákony a pravidly, ale také tyto zásady o zákazu šíření spamu. Komerční reklama a / nebo hromadné e-maily nebo faxy se mohou zasílat pouze příjemcům, kteří „souhlasili“ s přijímáním těchto zpráv. Tyto zprávy musí obsahovat legitimní adresu pro vrácení a adresu pro odpověď, fyzickou adresu odesílatele a způsob odmítnutí v zápatí e-mailu nebo faxu. Na naši žádost může být vyžadováno konečné potvrzení existence souhlasu s přijímáním e-mailu nebo faxového čísla.

Pokud zjistíme, že tyto služby jsou využívány k šíření spamu, přesměrujeme, pozastavíme nebo zrušíme jakýkoli hosting webových stránek, registraci domény, e-mailové schránky nebo jiné používané služby, dokud klient neposkytne odpověď.

Registrovaná osoba nebo klient je povinen nám poskytnout e-mailovou odpověď o tom, že přestane zasílat spam a / nebo zasílat spam naším jménem. Pokud zjistíme, že zneužití po obnovení služeb neskončilo, můžeme zrušit hosting a poštovní schránky spojené s příslušným názvem domény.

Vyzýváme všechny zákazníky a příjemce e-mailů generovaných prostřednictvím našich produktů a služeb, aby hlásili podezření na spam. Podezření na porušení lze nahlásit e-mailem na adresu abuse@host-telecom.com.

Výjimečné penále. Souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě zrušit jakýkoliv uživatelský účet, který dle našeho názoru, dle našeho výhradního a absolutního uvážení šíří nebo je jinak spojen s jakýmkoli spamem nebo jiným nevyžádaným hromadným e-mailem.

11. STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÝCH ZNÁMEK A / NEBO AUTORSKÝCH PRÁV

Host-telecom.com podporuje ochranu duševního vlastnictví. Pokud chcete podat (i) stížnost na ochrannou známku týkající se neoprávněného použití značky, pod kterou jste zaregistrovali skutečné zboží nebo služby, nebo (ii) stížnost na porušení autorských práv na materiál, vlastníkem kterého jste, přečtěte si výše uvedené a dostupné zde Zásady ohledně porušování autorských práv a nezákonného používání ochranných známek Host-telecom.com.

12. ODKAZY NA POSTRANNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Tento web a služby, obsažené na tomto webu, mohou obsahovat odkazy na postranní webové stránky, které nejsou spojeny ani nejsou kontrolovány Host-telecom.com. Host-telecom.com nenese odpovědnost za obsah, podmínky, ustanovení, zásady ochrany osobních údajů nebo činnost postranních webových stránek. Navíc, Host-telecom.com necenzuruje ani neupravuje obsah postranních webových stránek. Používáním tohoto webu nebo služeb, obsažených na tomto webu, zprošťujete Host-telecom.com odpovědnosti vznikající z vašeho používání jakékoli postranní webové stránky. Proto Host-telecom.com doporučuje vždy při opouštění webu nebo služeb, obsažených na na tomto webu, věnovat pozornost a prohlížet podmínky a ustanovení, zásady ochrany osobních údajů a další legální dokumenty každé webové stránky, kterou navštívíte.

13. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

OSOBNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU A TENTO WEB A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAKOVÝMI, JAKÉ JSOU“, „POKUD JSOU K DISPOZICI“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“. Host-telecom.com, ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI A VŠICHNI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ALE NEJEN JAKÉKOLI ZÁRUKY VLASTNICTVÍ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUKY NEDOPOUŠTĚNÉHO PORUŠENÍ. Host-telecom.com, ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ANI NERUČÍ ZA (I) PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO OBSAH TOHOTO WEBU, (II) PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO OBSAH JAKÉHOKOLI WEBU SPOJENÉHO S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÝCH REKLAM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM) A / NEBO (III) SLUŽBY, OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU NEBO NA JAKÝCHKOLIV WEBECH SPOJENÝCH S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÉ REKLAMY NEBO JINAK), Host-telecom.com NENESE ODPOVĚDNOST ZA VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE.

KROMĚ TOHO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO PORADY POSKYTNUTÉ Host-telecom.com, JEHO ÚŘEDNÍMI OSOBAMI, ŘEDITELI, ZAMĚSTNANCI A AGENTY (VČETNĚ ALE NEJEN ZÁSTUPCI CALL CENTRA NEBO PODPORY) A POSTRANNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB (I ) NEBUDE POVAŽOVÁNO ZA PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ PORADENSTVÍ, NEBO (II) JAKOUKOLI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO WEBU A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU, PROTO BY UŽIVATELÉ NEMĚLI SPOLÉHAT NA TYTO INFORMACE A RADY.

VÝŠE UVEDENÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM a platí i po ukončení nebo vypršení platnosti této Dohody nebo po vašem použití tohoto webu nebo služeb obsažených na tomto webu.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Host-telecom.com, jeho ÚŘEDNÍ OSOBY, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI A VŠICHNI POSTRANNÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ÚMYSLNÉ, PODLÉHAJÍCÍ ODŠKODNĚNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S (I) PROBLÉMEM S PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ NEBO OBSAHEM TOHOTO WEBU, (II) PROBLÉMEM S PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ NEBO OBSAHEM JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOJENÝCH S TÍMTO WEBEM (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÝCH REKLAM APOD.), (iii) SLUŽBAMI, UMÍSTĚNÝMI NA TOMTO WEBU NEBO NA JAKÝCHKOLI WEBECH SPOJENÝCH S TÍMTO WEBEM (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÉ REKLAMY, REKLAMY NEBO JINÉ), (iv) ZRANĚNÍM OSOB NEBO POŠKOZENÍM MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, (v) CHOVÁNÍM TŘETÍCH STRAN JAKÉKOLI POVAHY, (vii) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM NAŠICH SERVERŮ A / NEBO VEŠKERÉHO OBSAHU, OSOBNÍMI ÚDAJI, FINANČNÍMI INFORMACEMI NEBO JINÝMI INFORMACEMI A ÚDAJI, KTERÉ JSOU ZDE ULOŽENY, (vii) JAKÝMKOLI PŘERUŠENÍM NEBO UKONČENÍM SLUŽEB, PŘÍCHOZÍCH NEBO ODCHOZÍCH, TOHOTO WEBU NEBO JAKÝCHKOLI WEBŮ SPOJENÝCH S TÍMTO WEBEM (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÉ REKLAMY NEBO JINAK), (viii ) JAKÝMIKOLI VIRY, ČERVY, CHYBY, TROJSKÝMI KOŇMI A PODOBNÝM ŠKODLIVÝM SOFTWAREM, KTERÝ MOHL BÝT PŘENESEN Z TOHOTO WEBU NEBO Z JINÝCH WEBŮ SPOJENÝCH S TÍMTO WEBEM (PROSTŘEDNICTVÍM HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ, BANNEROVÝCH REKLAM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM), (ix) JAKÝMKOLI UŽIVATELSKÝM OBSAHEM NEBO OBSAHEM, KTERÝ JE DISKREDITUJÍCÍ, URÁŽLIVÝ, ŠKODLIVÝ PRO NEZLETILÉ A JINÉ CHRÁNĚNÉ SKUPINY, PORNOGRAFICKÝ, NESLUŠNÝ NEBO NEŽÁDOUCÍ Z JINÉHO DŮVODU, A / NEBO (x) JAKOUKOLI ZTRÁTOU NEBO ŠKODOU VZNIKLOU V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBU NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU NA TOMTO WEBU HOSTOVÁNY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENY NA ZÁRUCE, DOHODĚ, OBČANSKÉM PRÁVU NEBO JINÉ PRÁVNÍ NEBO SPRAVEDLIVÉ ​​TEORII, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE host-telecom.com INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI NIKOLI.

KROMĚ TOHO OSOBNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A souhlasíte s tím, že jakýkoliv důvod pro žalobu vyplývající nebo související s tímto webem nebo službami, které jsou na tomto webu hostovány, musí být předložen pro posouzení do jednoho (1) roku poté, co se takový důvod pro žalobu objevil, v opačném případě takový důvod pro žalobu musí být navždy zamítnut.

KROMĚ TOHO OSOBNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A souhlasíte s tím, že v žádném případě celková výše závazků Host-telecom.com nesmí přesáhnout 10 000,00 EUR.

VÝŠE UVEDENÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK SE UPLATŇUJE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM a nepřestává platit po ukončení nebo vypršení platnosti této Dohody nebo po vašem použití tohoto webu nebo služeb, které jsou na tomto webu hostovány.

15. NÁHRADA

Souhlasíte s tím, že budete bránit, ručit za odškodnění a zprošťovat Host-telecom.com a jeho jeho úřední osoby, ředitele, zaměstnance, agenty a postranní poskytovatele služeb ohledně jakýchkoliv stížností, nároků, výdajů, ztrát, povinností a škod jakéhokoli druhu a povahy (včetně ale nejen opodstatněných soudních poplatků) uložených nebo vzniklých Host-telecom.com, které přímo nebo nepřímo vyplývají z (i) vašeho používání a přístupu k tomuto webu nebo službám, které jsou na tomto webu hostovány; (ii) vašeho porušení jakéhokoliv ustanovení této Dohody nebo zásad či dohod obsažených v tomto dokumentu; a / nebo (iii) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv. Povinnost odškodnění ztrát podle této části nezanikne ukončením nebo vypršením platnosti této Dohody nebo vaším používáním tohoto webu nebo služeb, které jsou na tomto webu hostovány.

16. UKONČENÍ SLUŽEB; VYPRŠENÍ PLATNOSTI

Host-telecom.com si vyhrazuje právo kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu a bez předchozího upozornění přestat nabízet nebo poskytovat kteroukoli ze služeb. Nehledě na to, že Host-telecom.com vynakládá velké úsilí na maximální prodloužení doby trvání všech svých služeb, existují případy, kdy bude služba, kterou nabízíme, zrušena nebo vyprší doba její platnosti. V takovém případě Host-telecom.com již nebude podporovat toto zboží nebo službu, která jakýmkoli způsobem

Oznámení a přesun. V případě, že doba platnosti některé z našich služeb vyprší nebo brzy vyprší, snažíme se vás informovat nejméně třicet dní nebo více před datem vypršení platnosti. Jste zodpovědní za přijetí všech nezbytných opatření k nahrazení služby přechodem na novou službu před datem vypršení její platnosti nebo úplným ukončením používání této služby před datem vypršení platnosti. Bez ohledu na Vaše rozhodnutí, Host-telecom.com nabídne příslušnou službu, na kterou budete moci přejít před vypršením platnosti zakoupené, uhrazením vnitřní dlužné částky nebo vrácením finančních prostředků. Host-telecom.com rozhoduje podle svého uvážení. Host-telecom.com vás může ale nemusí varovat před převedením na nejnovější verzi služby, pokud je k dispozici. Souhlasíte, že budete plně zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou tímto převodem.

Absence odpovědnosti. Host-telecom.com nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavením nebo ukončením poskytování jakékoliv ze služeb, které nabízíme nebo ke kterým poskytujeme přístup.

17. POPLATKY A PLATBY

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že vaše platba bude stržena a zpracována firmou Host-telecom.com, s.r.o., Pod Rafandou 906, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká Republika, v souladu s vámi zvoleným způsobem platby.

(A) OBECNÉ PODMÍNKY, VČETNĚ PODMÍNEK AUTOMATICKÉHO PRODLOUŽENÍ

Souhlasíte s úhradou veškerých tarifů a poplatků v souvislosti se službami nakoupenými nebo obdrženými na tomto webu při objednání služeb. Všechny tarify a poplatky jsou nevratné, pokud není v níže uvedené části Zásady vracení peněžních prostředků uvedeno jinak, a to i v případě, že vaše služby byly zrušeny, dočasně pozastaveny nebo přeloženy před koncem doby poskytování služby. Host-telecom.com si vyhrazuje bezpodmínečné právo kdykoli měnit nebo upravovat své tarify a poplatky a tyto změny nebo úpravy budou zveřejněny na internetu na těchto webových stránkách a nabudou účinnosti okamžitě, bez dodatečného upozornění. Pokud jste si zakoupili nebo obdrželi služby s platnosti několika měsíců nebo let, změny nebo úpravy tarifů a poplatků nabudou účinnosti při aktualizaci těchto služeb, jak je popsáno níže. Za výjimkou případů zakázaných jakoukoli dohodou, která se týká konkrétního zboží, můžete uhradit služby některým z níže uvedených způsobů platby: (i) poskytnutím platné kreditní karty, (ii) prostřednictvím PayPal (jak je uvedeno níže), nebo (iii) prostřednictvím vnitřní půjčky, pokud se aplikuje (a jak je definováno níže), každý Způsob platby. U služeb, které nabízejí Expres objednávku, stisknutím tlačítka Expres se objednávka automaticky zpracuje a strhne platbu pomocí zvoleného hlavního způsobu platby ve vašem uživatelském účtu. Potvrzení objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste zvolili ve svém uživatelském účtu. Zvolený způsob platby musí být platný, pokud máte ve svém uživatelském účtu aktivní služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě vrácení prostředků pomocí vašeho způsobu platby je vystavení potvrzení o vrácení peněžních prostředků ze strany Host-telecom.com pouze potvrzením toho, že Host-telecom.com podal žádost o vrácení platby stažené během prvního prodeje a že Host-telecom.com absolutně nekontroluje, kdy bude vracení použité na stávající zůstatek vašeho způsobu platby. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytovatel platby a / nebo samostatná vydávající banka spojená s vašim způsobem platby nastavuje a upravuje časový rámec obdržení vámi náhrady a že tento časový rámec pro poskytnutí náhrady může trvat od pěti (5) pracovních dnů do úplného fakturačního cyklu nebo déle. Pokud poskytovatel platby, zpracovatel platby nebo samostatná vydávající banka spojená s vaším způsobem platby při podání žádosti o vrácení peněžních prostředků stanoví omezení vrácení, včetně ale nejen omezení doby vrácení peněžních prostředků nebo počtu povolených vrácení, poté si Host-telecom.com podle svého a absolutního uvážení vyhrazuje právo na vrácení prostředků ve formě vnitřní půjčky. Host-telecom.com má také právo, ne však povinnost, nabídnout vrácení prostředků ve formě vnitřní půjčky klientům, kteří požadují vrácení i v případě, kdy neexistuje limit pro vrácení prostředků stanoveným způsobem platby. Aby se předešlo nedorozuměním, jakékoli vrácení, které je zpracováno prostřednictvím vrácení peněžních prostředků ve formě vnitřní půjčky, se uskuteční dle výhradního uvážení Host-telecom.com a není k dispozici na žádost klienta. Aby se zajistilo, že poskytované služby nebudou přerušeny nebo pozastaveny, většina služeb nabízí možnost automatické aktualizace. Možnost automatické aktualizace automaticky aktualizuje příslušnou službu během období obnovy které se rovná poslednímu období poskytování služby, s výjimkou doménových jmen, která se aktualizují do počátečního období poskytování služby. Například u zboží za výjimkou domén, pokud vaše poslední období poskytování služby činí jeden rok, vaše období aktualizace je jeden rok. Nehledě na to, že se podrobnosti možnosti automatické aktualizace liší od služby ke službě, služby, které nabízejí možnost automatické aktualizace, mají tato výchozí nastavení. Proto pokud nevypnete možnost automatické aktualizace, Host-telecom.com v případě potřeby automaticky aktualizuje odpovídající službu a naúčtuje vám platbu pomocí způsobu platby, který jste pro Host-telecom.com zvolili dle aktuálních tarifů Host-telecom.com, které berete na vědomí a souhlasíte s tím, že mohou být vyšší nebo nižší než tarify pro počáteční období poskytování služby. Pro zobrazení nastavení aktualizace které lze uplatnit pro vás a vaši služby, jednoduše se přihlaste do své členské oblasti a najděte příslušný uživatelský účet. Můžete kdykoli vypnout nebo zapnout možnost automatické aktualizace. Pokud se však rozhodnete možnost automatické aktualizace vypnout a neobnovíte své služby ručně před vypršením jejich platnosti, můžete služby přerušit nebo ztratit a Host-telecom.com nenese vůči vám ani žádné třetí strany odpovědnost. Host-telecom.com se navíc může účastnit „Programů opakovaných fakturací“ nebo „Služeb aktualizace uživatelských účtů“, které se podporují poskytovatelem služeb kreditní karty (a v konečném důsledku závisí na účasti vaší banky). Pokud se rozhodnete přijmout možnost automatické aktualizace a nejsme schopni úspěšně stahovat prostředky pomocí vašeho způsobu platby, může poskytovatel kreditní karty (nebo vaše banka) informovat nás o aktualizaci čísla vaší kreditní karty a / nebo doby platnosti, nebo mohou automaticky účtovat prostředky z vaší nové kreditní karty naším jménem, aniž by nás o tom informovali. V souladu s požadavky programu pro opakované fakturace, v případě, že budeme informováni o aktualizaci čísla vaší kreditní karty nebo o vypršení doby její platnosti, Host-telecom.com automaticky aktualizuje váš platební profil vaším jménem. Host-telecom.com neposkytuje žádné záruky, že budeme požadovat nebo obdržovat aktualizované údaje o kreditní kartě. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za změnu a udržování nastavení svého uživatelského účtu, včetně ale nejen: (i) nastavení možností aktualizace a (ii) zajištění toho, že váš způsob (způsoby) platby je vždy aktuální a platný. Kromě toho Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nedodržení této povinnosti může mít za následek přerušení nebo ztrátu služeb a Host-telecom.com za to nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. Pokud z jakéhokoliv důvodu Host-telecom.com nebude schopen strhnout celou částku za poskytnuté služby pomocí vašeho způsob platby nebo pokud Host-telecom.com obdrží oznámení o vrácení plateb, zrušení plateb, o peněžních sporech nebo webu byla účtována pokuta za jakýkoliv poplatek, který si dříve účtoval pomocí vašeho způsobu platby, souhlasíte s tím, že Host-telecom.com může přijmout všechny dostupné zákonné opravné prostředky k obdržení platby, včetně ale nejen okamžitého zrušení bez předchozího upozornění jakýchkoli název domén nebo služeb registrovaných nebo aktualizovaných vaším jménem. Host-telecom.com si také vyhrazuje právo účtovat vám opodstatněné správní poplatky nebo poplatky za zpracování (i) úkolů, které Host-telecom.com provádí nad rámec svého běžného rozsahu služeb, (ii) dodatečný čas a / nebo náklady, které Host-telecom.com mohou vzniknout při poskytování služeb a / nebo (iii) vaše nedodržení této Dohody (jak stanoví Host-telecom.com podle svého výhradního a absolutního uvážení). Typické scénáře správních poplatků nebo poplatků za zpracování mohou zahrnovat, bez omezení, následující: (i) obsluhu klientů, kteří vyžadují dodatečný osobní čas nebo pozornost; (ii) jednání dle Jednotných Zásad řešení sporů o názvy domén (UDRP) v souvislosti s vašimi názvy domén a / nebo spory, které vyžadují účetní nebo právní služby, jsou prováděny zaměstnanci Host-telecom.com nebo postranními společnostmi které spolupracují s Host-telecom.com; (iii) úhrada jakýchkoli nebo všech nákladů a poplatků, včetně ceny služeb, vzniklých Host-telecom.com v důsledku vracení plateb nebo jiných sporů týkajících se plateb předložených vámi, vaší bankou nebo zpracovatelem způsobu plateb. Tyto správní poplatky nebo poplatky za zpracování budou účtovány způsobem platby, který jste vybrali na Host-telecom.com. Host-telecom.com může nabídnout cenotvorbu na úrovni produktu v různých měnách; zpracování transakcí je však podporováno pouze v eurech a vybraném počtu měnových možností dostupných na tomto webu („Podporovaná měna“ nebo „Podporované měny“). Pokud je vybraná měna podporovanou měnou, transakce bude zpracována v podporované měně a cena, která se objeví během zadání objednávky, bude faktickou zpracovávanou částkou a bude předána vaší bance k úhradě. Pokud vybraná měna není podporovanou měnou, transakce bude zpracována v eurech a cena, která se objeví během zpracování objednávky, bude odhadovanou cenou za konverzi v době nákupu. V každém případě (bez ohledu na to, zda je zvolená měna podporovanou měnou nebo není), pokud se transakce zpracovává v měně odlišné od měny vašeho bankovního účtu, může vám banka účtovat poplatek za převod směnného kurzu. Kromě toho z důvodu časového rozdílu mezi (i) časem, kdy dokončíte zadání objednávky, (ii) časem zpracování transakce a (iii) časem, kdy se transakce objeví ve vašem bankovním výpisu, směnné kurzy mohou kolísat, a Host-telecom.com neposkytuje žádná potvrzení ani záruky, že (a) částka předložená vaší bance k úhradě bude odpovídat částce uvedené na vašem bankovním výpisu (v případě podporovaných měn) nebo že (b) odhadovaná cena za převod bude stejnou jako zpracovaná částka nebo částka uvedená na vašem bankovním výpisu (v případě podporované měny) a souhlasíte s tím, že se vzdáte jakýchkoliv stížností založených na těchto nesrovnalostech (včetně jakýchkoliv nároků na vrácení prostředků na základě výše uvedeného). Kromě toho, bez ohledu na zvolenou měnu, Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se může účtovat daň z přidané hodnoty („DPH“), daň ze zboží a služeb („DZS“) nebo jiné lokální poplatky a / nebo daně dle předpisů vaší banky a / nebo země uvedených v části fakturačních údajů.

Zásady vracení peněžních prostředků. Zboží a služby u kterých je dostupné vrácení prostředků jsou popsány zde („Zásady vracení peněz“). U zboží a služeb, které jsou vratné, můžete požadovat úplné vrácení do třiceti 30 (třiceti) dnů od nákupu („Období vrácení prostředků“). V případě požadování vrácení prostředků po vypršení doby pro vrácení prostředků, vrácení prostředků se uskuteční ve formě vnitřní půjčky za jakékoli nevyužité časové období, které zbylo ve vašem plánu. Nevyužité časové období se počítá jako počet zbývajících měsíců v nákupním období, s výjimkou měsíce, ve kterém je požadováno vrácení prostředků. Pokud zakoupíte zboží, které zahrnuje název domény zdarma, při odmítnutí zboží bude z částky na vrácení odečtena cena názvu domény dle ceníku. Ceníková cena je cena názvu domény uvedená na Host-telecom.com a nepodléhá žádné akci, slevě ani jinému snížení cen.

Za žádných okolností nebudete mít nárok na více než jedno vrácení prostředků za stejné zboží.

(B) PLATBA PŘES PAYPAL

Používáním platby Host-telecom.com prostřednictvím PayPal („PayPal“) máte možnost nakupovat služby pomocí PayPal. Souhlasíte tedy s tím, že umožníte PayPal strhnout celou částku vašeho nákupu z vašeho účtu PayPal („účet PayPal“) nebo z kreditní(ch) karty (karet), bankovního(ch) účtu(ů) nebo jiné autorizované způsoby platby, uvedeném na vašem účtu PayPal. („Zdroj financování PayPal“).

Jste zodpovědní za financování svého účtu PayPal a udržování aktuálního zdroje financování a také za připojení platné kreditní karty k vašemu účtu PayPal. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) PayPal si vyhrazuje právo odmítnout transakci z jakéhokoli důvodu (včetně ale nejen plateb, které neproběhnou kvůli tomu, že váš účet PayPal nebo zdroje financování PayPal již neexistují nebo na účtu nejsou dostupné / dostatečné prostředky) a ii) v takovém případě ani PayPal ani Host-telecom.com nejsou zodpovědné vůči vám ani žádné třetí straně. Pokud PayPal z jakéhokoli důvodu není schopen strhnout celou částku za váš nákup, souhlasíte s tím, že PayPal a Host-telecom.com mohou použit všechny dostupné právní opatření pro obdržení platby. Souhlasíte s tím, že pokud bude transakce vrácena nezaplacená, uhradíte služby ve výši 25,00 EUR nebo maximální částku povolenou zákonem, kterou lze strhnout z vašeho účtu PayPal nebo ze zdroje financování PayPal.

Kliknutím na pole „Souhlasím“ s platebními podmínkami PayPal umožňujete strhnout celou částku za váš nákup z vašeho účtu PayPal nebo zdroje financování PayPal.

(C) MEZINÁRODNÍ PLATBY

Host-telecom.com nabízí různé alternativní možnosti mezinárodních plateb prostřednictvím různých mezinárodních poskytovatelů plateb („MPP“). Pokud zvolíte MPP, souhlasíte tím s některými nebo všemi platnými MPP smlouvami o zákaznických službách do dokončení vaší transakce na Host-telecom.com. Souhlasíte také s umožněním MPP strhávat celou částku vašeho nákupu z vybraného bankovního účtu, účtu elektronické peněženky (včetně kreditní(ch) karty (karet), bankovního(ch) účtu(ů) nebo jiných povolených způsobů plateb spojených s vaším účtem elektronické peněženky) nebo z jakéhokoliv jiného typu účtu spojeného s vybraným MPP (včetně, ale nejen, předplacených karet a mobilních plateb), označovaných spolu jako Zdroje financování. Kromě toho souhlasíte umožnit zvolenému MPP případně vybírat poplatky za převod směnného kurzu a jakékoli další poplatky vztahující se k vaší dohodě s MPP (dále jen „poplatky MPP“) z vašich zdrojů financování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platba za MPP se může kdykoliv změnit samotným MPP, bez informování ze strany Host-telecom.com.

Jste zodpovědní za financování a vedení účtů svých zdrojů financování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) MPP si vyhrazuje právo odmítnout transakci z jakéhokoli důvodu (včetně ale nejen plateb, které neproběhnou kvůli tomu, že vaše zdroje financování již neexistují nebo na účtu nejsou dostupné / dostatečné prostředky ) a (ii) v takovém případě ani MPP ani Host-telecom.com nejsou zodpovědni vůči vám ani žádné třetí straně. Berete na vědomí, že Host-telecom.com se nebude pokoušet poskytovat vám zakoupené služby, dokud Host-telecom.com neobdrží potvrzení o platbě od MPP prostřednictvím příslušného zpracovatele plateb. Berete na vědomí, že mezi dobou zadání objednávky a časem, kdy MPP potvrdí platbu prostřednictvím příslušného zpracovatele plateb, může uběhnout několik hodin nebo dní. Pokud Host-telecom.com neobdrží potvrzení platby od MPP prostřednictvím příslušného zpracovatele plateb do třiceti 30 (třiceti) dnů od zadání vaší objednávky, může být vaše objednávka zrušena a proces nákupu budete muset zahájit znovu. V případě, že chcete zrušit platbu za odloženou transakci, můžete objednávku zrušit prostřednictvím svého účtu Host-telecom.com. Pokud je to možné platby obdržené za dříve zrušené objednávky budou automaticky vráceny stejným způsobem platby.

Pokud v době, kdy Host-telecom.com obdržuje potvrzení o platbě od MPP (prostřednictvím příslušného zpracovatele plateb), (i) služby (včetně doménových jmen) již nejsou k dispozici; nebo (ii) odložená objednávka je zrušena v našich systémech; nebo (iii) potvrzení platby neodpovídá částce odložené objednávky v ekvivalentu EUR a v důsledku toho je váš nákup buď přeplacen, nebo není plně zaplacen, může Host-telecom.com automaticky provést částečné vrácení prostředků (v případě přeplatku) nebo vrátit plnou částku (v případě nedoplatku) vašemu zdroji financování. Pokud MPP (nebo příslušný zpracovatel plateb) uloží jakékoli omezení na vrácení prostředků, Host-telecom.com si vyhrazuje právo na vrácení prostředků ve formě vnitřní půjčky. Pokud obdržíte zpět úplnou částku, budete muset zahájit proces nákupu znovu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že MPP si vyhrazuje právo nevracet poplatky MPP spojené s vrácením transakce. Pokud tedy nebude uvedeno jinak, jakékoli vrácené platby vydané Host-telecom.com nebudou zahrnovat poplatky MPP.

(D) ZŮSTATEK VNITŘNÍ PŮJČKY

Pokud váš uživatelský účet obsahuje vnitřní půjčku, můžete použít jakýkoliv dostupný zůstatek půjčky na jakýkoliv budoucí nákup z vašeho uživatelského účtu. V případě, že váš účet obsahuje zůstatek vnitřní půjčky, opravňujete Host-telecom.com použít jakýkoli dostupný zůstatek půjčky na veškeré nesplacené administrativní poplatky, platby nebo jiné poplatky spojené s vaším uživatelským účtem. V případě, že prostřednictvím vašeho výchozího způsobu plateb nejde uskutečnit automatickou fakturaci z důvodu zpracování jakýchkoli aktualizací služby, může Host-telecom.com použít jakýkoli dostupný zůstatek vnitřní půjčky, pokud bude k dispozici dostatek prostředků k pokrytí celé transakce. Bez ohledu na výši vnitřní půjčky, která je k dispozici na vašem účtu, Host-telecom.com nenese odpovědnost za ztrátu zboží v důsledku nemožnosti vybrání prostředků pomocí výchozího způsobu plateb nebo vnitřní půjčky.

Vnitřní půjčky se budou používat podle měny vybrané v nákupním košíku v době nákupu (nebo aktualizace). Pokud máte více než jednu vnitřní půjčku, budou půjčky zpracovány podle doby vydání půjčky, nejdříve bude použita vnitřní půjčka, vydaná dříve. Pokud jsou k dokončení nákupu nebo aktualizace potřebné další prostředky, budou půjčky uložení ve vybrané měně převedeny pomocí denního kurzu Host-telecom.com dle doby vydání půjčky (od nejdřívější po nejnovější) do (i) částky dostatečné k dokončení transakcí, nebo (ii) dokud na vašem účtu nedojdou peníze. Uznáváte a souhlasíte s tím, že během převodu může Host-telecom.com uložit další administrativní poplatek pro kompenzaci rizik a nákladů spojených s poskytováním služeb převodu měny.

Dostupnou vnitřní půjčku můžete kdykoli zkontrolovat v sekci Správa uživatelského účtu nebo prostřednictvím nákupního košíku na Host-telecom.com. Berete na vědomí, že zůstatek vnitřní půjčku je nepřenosný a lze jej použít pouze na stejném uživatelském účtu, kde byl zakoupen, a jeho platnost může vypršet. Doba platnosti vnitřních půjček zdarma vyprší po dvou letech po vydání. V případě, že Host-telecom.com zruší váš uživatelský účet, berete na vědomí a souhlasíte se ztrátou jakéhokoli zůstatku vnitřní půjčky.

Berete také na vědomí, že prostředky dostupné na vašem zůstatku vnitřní půjčky budou uloženy na Host-telecom.com a vaším jménem nebudou účtovány ani vyplaceny žádné úroky. V rozsahu, v jakém se mohou shromažďovat úroky, uznáváte a souhlasíte s tím, že Host-telecom.com má právo obdržovat a ukládat jakékoliv podobné částky k pokrytí nákladů spojených s udržováním funkčnosti zůstatku vnitřní půjčky.

18. NÁSTUPCI A NABYVATELÉ

Tato Dohoda je závazná a účinkuje v zájmu stran této Dohody a jejich příslušných dědiců, nástupců a nabyvatelů.

19. ABSENCE POSTRANNÍCH BENEFICIENTŮ

Nic v této Dohodě by nemělo být vykládáno jako poskytování jakýchkoli postranních práv nebo výhod.

20. DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ

Host-telecom.com nezaručuje, že Obsah zveřejněný na webu nebo služby, které jsou na tomto webu hostovány, jsou vhodné pro každou zemi nebo jurisdikci, a přístup na tento web nebo ke službám, které jsou na tomto webu hostovány, je pro země nebo jurisdikce, kde jeho obsah je nezákonný je zakázán. Uživatelé, kteří se rozhodnou obdržet přístup na tento web nebo ke službám, které jsou na něm hostovány, jsou odpovědní za dodržování všech místních zákonů, pravidel a předpisů.

21. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO; JURISDIKCE; MÍSTO POSOUZENÍ PŘÍPADU; ODMÍTNUTÍ POROTNÍHO SOUDU

S výjimkou sporů, které se řídí uvedenými výše a dostupnými zde Jednotnými zásadami řešení sporů o názvech domén, se tato dohoda řídí a vykládá v souladu s federálním zákonem České republiky. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte svého práva na porotní soud při jakémkoli jednání nebo soudním řízení spojenými s touto dohodou nebo z ní vyplývajících.

22. NÁZVY A TITULKY; NEZÁVISLÉ SMLUVNÍ ZÁVAZKY; SAMOSTATNOST USTANOVENÍ DOHODY

Názvy a titulky této Dohody slouží pouze pro pohodlí a snadnost odkazu a neměly by být žádným způsobem používány k výkladu dohody stranami způsobem, odlišným od toho jak je stanoveno v tomto dokumentu. Každý závazek a dohoda v této dohodě se má vykládat pro všechny účely jako samostatný a nezávislý závazek nebo dohoda. Pokud soud příslušné jurisdikce usoudí, že jakékoli ustanovení (nebo část ustanovení) této dohody je nezákonné, neplatné nebo jinak nevykonatelné, ostatní ustanovení (nebo části ustanovení) této dohody nebudou tímto dotčeny a měly by být považovány za platné a podléhají plnění v plném rozsahu povoleném zákonem.

23. KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této dohody, kontaktujte nás e-mailem nebo běžnou poštou na adrese:

Host-telecom.com, s.r.o.

Pod Rafandou, 906, Veselí nad Lužnicí II, Veselí nad Lužnicí, 39181

support@Host-telecom.com

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: