Jednotné zásady řešení sporů ohledně doménových jmen

(Schváleno Korporací pro správu doménových jmen a IP adres (ICANN) dne 24. října 1999)

Poslední aktualizace: 2019-01-12 17:13

1. ÚČEL

Tyto Jednotné zásady řešení sporů ohledně doménových jmen (dále jen „Zásady“), byly přijaté Korporací pro správu doménových jmen a IP adres („ICANN“), jsou začleněny formou odkazu do vaší Dohody o registraci a stanoví podmínky pro řešení sporů mezi vámi a jakoukoli jinou stranou kromě nás (registrátorem) ohledně registrace a používání vašeho registrovaného doménového jména na internetu. V souladu s článkem 4 těchto Zásad bude posouzení probíhat v souladu s Pravidly jednotných zásad řešení sporů ohledně doménových jmen („Pravidla“), které jsou k dispozici v zásadách řešení sporů, a dalších pravidlech vybraného poskytovatele služeb pro řešení správních sporů.

2. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Podáním žádosti o registraci doménového jména nebo uložení nebo prodloužení registrace doménového jména tímto prohlašujete a zaručujete, že (a) prohlášení poskytnutá vámi v Dohodě o registraci jsou úplná a přesná; (b) na základě informací, které máte, nebude registrace doménového jména omezovat ani jinak porušovat práva jakékoli třetí strany; (c) registrujete doménové jméno pro legitimní účel; a (d) nebudete vědomě používat doménové jméno v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Odpovídáte za možnost omezení nebo porušení práv třetí strany v důsledku registraci vašeho doménového jména.

3. ZRUŠENÍ, PŘEVOD A ÚPRAVA

Zrušíme, převedeme nebo jinak upravíme registraci doménových jmen za následujících okolností:

 1. v souladu s ustanoveními článku 8 po obdržení písemného nebo příslušného nařízení elektronicky od vás nebo vašeho oprávněného zástupce k provedení takových opatření;
 2. pokud obdržíme nařízení soudu nebo rozhodčího soudu, v každém případě příslušné jurisdikce požadující takové kroky; a/nebo
 3. pokud obdržíme rozhodnutí Správní komise požadující takové kroky v jakémkoli správním řízení, jehož jste byli účastníkem a které bylo vedeno v souladu s těmito Zásadami nebo novější verzí těchto Zásad přijatou ICANN. (Viz článek 4 písm. (i) a (k) níže).

Můžeme také zrušit, převést nebo jinak upravit registraci vašeho doménového jména v souladu s podmínkami vaší Dohody o registraci nebo jiných právních požadavků.

4. POVINNÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Tento článek stanoví typ sporů, u nichž musíte bezpodmínečně projít povinným správním řízením. Řízení bude vedeno před jedním z uvedených zde poskytovatelů služeb pro řešení správních sporů (každý z nich je označován jako „Dodavatel“).

 1. Uplatnitelné spory. Musíte projít povinným správním řízením pokud třetí strana („Žadatel“) prohlásí příslušnému Poskytovateli služeb v souladu s Pravidly, že:
  • vaše doménové jméno je totožné nebo matoucím způsobem podobné ochranné známce nebo značce služby, ke které má žadatel právo; a
  • nemáte žádná práva ani oprávněné zájmy ohledně doménového jména; a
  • vaše doménové jméno bylo zaregistrováno a zneužívá se.
 2. Během správního řízení musí žadatel prokázat přítomnost každého z těchto tří prvků
 3. Důkazy o registraci a zneužití. Podle uvážení Komise pro účely článku 4 (a) (iii) prokazovat registraci a zneužití doménového jména mají zejména, nikoli však pouze, následující okolnosti:
  • okolnosti naznačující, že jste registrovali nebo nabyli doménové jméno hlavně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu registrace doménového jména na žadatele, který vlastní ochrannou známku nebo značky služeb, nebo na konkurenta tohoto žadatele, za hodnotnou odměnu vyšší než vaše zdokumentované skutečné náklady, přímo spojené s doménovým jménem; nebo
  • zaregistrovali jste doménové jméno, abyste zabránili vlastníkovi ochranné známky nebo značky služby v použití známce v odpovídajícím doménovém jménu, pokud dodržujete určitý vzorec takového chování; nebo
  • v první řadě jste zaregistrovali doménové jméno s úmyslem zasahovat do aktivit konkurenta; nebo
  • použitím doménové jméno jste se záměrně pokusili komerčně přilákat uživatele internetu na své webové stránky nebo do jiného online prostoru, čímž jste vytvořili pravděpodobnost zmatku s označením žadatele ohledně zdroje, sponzorství, příslušnosti nebo uznání vašich webových stránek nebo online prostoru, nebo produktu nebo služby na vašich webových stránkách nebo v online prostoru.
 4. Prohlášení vašich práv a oprávněných zájmů ve vztahu k doménovému jménu při reakci na Stížnost. Když obdržíte stížnost, měli byste se obrátit na odstavec 5 Pravidel postupu pro přípravu na odpověď. Kterákoli z následujících okolností, zejména, nikoli však pouze, pokud rozhodnutí Komise stanoví, že jsou prokázány na základě posouzení všech předložených důkazů, musí prokázat vaše práva nebo oprávněné zájmy ve vztahu k doménovému jménu pro účely článku 4 (a) (ii):
  • před jakýmkoliv oznámením sporu vůči vám, použití nebo zjevné přípravy k použití doménového jména nebo jména odpovídajícího doménovému jménu v souvislosti s poctivou nabídkou zboží nebo služeb; nebo
  • jste (jako fyzická osoba, podnik nebo jiná organizace) byli známí doménovým jménem, i když jste nezískali práva k ochranné známce nebo značce služeb; nebo
  • zákonně nekomerčně nebo poctivě používáte doménové jméno bez úmyslu obdržení komerčního zisku za účelem uvedení spotřebitele v omyl nebo očernění ochranné známky nebo značky služby, o které se jedná.
 5. Výběr Dodavatele. Žadatel musí vybrat Dodavatele z řad schválených ICANN odesláním Stížnosti tomuto Dodavateli. Vybraný Dodavatel bude řídit řízení, s výjimkou případů konsolidace, jak je popsáno v článku 4 (f).
 6. Zahájení soudního řízení a posouzení a jmenování správní rady. Pravidla stanoví postup pro zahájení a vedení řízení a pro jmenování komise pro řešení sporu (dále jen „Správní komise“).
 7. Konsolidace. V případě vzniku více sporů mezi vámi a žadatelem můžete vy nebo žadatel požádat o konsolidaci sporů do jediné Správní komise. Tato žádost musí být podána u první Správní komise jmenované k řešení nevyřešeného sporu mezi stranami. Správní komise může podle svého uvážení konsolidovat jakékoli nebo všechny takové spory, za předpokladu, že se konsolidované spory řídí těmito Zásadami nebo novější verzí těchto Zásad přijatou ICANN.
 8. Poplatky. Všechny poplatky účtované Dodavatelem služeb v souvislosti s jakýmkoli sporem řešeným Správní komisí v souladu s těmito Zásady hradí Žadatel, za výjimkou případů, kdy se rozhodnete zvýšit počet členů Správní komisi z jednoho na tři, jak je uvedeno v článku 5 (b) (iv) Pravidel. V takovém případě budou všechny poplatky rovnoměrně rozděleny mezi vámi a Žadatelem.
 9. Naše účast ve správním řízení. Neúčastníme se a nebudeme se účastnit řízení ani vedení jakýchkoliv řízení před Správní komisí. Kromě toho nejsme odpovědní v důsledku jakýchkoli rozhodnutí Správní komise.
 10. Opravné prostředky. Opravné prostředky, které má žadatel k dispozici v souladu s jakýmkoli řízením Správní komise, mají být omezeny na požadavek o zrušení vašeho doménového jména nebo postoupení registraci doménového jména na Žadatele.
 11. Oznámení a zveřejnění. Dodavatel nás musí informovat o jakémkoli rozhodnutí Správní komise týkajícím se doménového jména, kterou jste si u nás zaregistrovali. Všechna rozhodnutí v souladu s těmito Zásadami budou plně zveřejněna na internetu, s výjimkou případů, kdy se Správní komise ve výjimečných případech rozhodne upravit část svého rozhodnutí.
 12. Dostupnost soudního řízení. Požadavky na povinné správní řízení stanovené v článku 4 nebrání vám nebo Žadateli podat spor k soudu s příslušnou jurisdikcí pro nezávislé posouzení před zahájením takového povinného správního řízení nebo po ukončení takového řízení. Pokud Správní komise rozhodne, že registrace vašeho doménového jména by měla být zrušena nebo přeložena, počkáme deset (10) pracovních dnů (v souladu s umístěním naši ústřední kanceláře) po informování příslušným Dodavatelem o rozhodnutí Správní komise před přijetím rozhodnutí. Poté učiníme rozhodnutí, pokud od vás do těchto 10 (deseti) pracovních dnů neobdržíme oficiální dokumentaci (jako kopii žaloby opatřenou razítkem soudního tajemníka) o tom, že jste podali žalobu proti žadateli u příslušného orgánu, která posuzuje žadatele v souladu s článkem 3(b)(xiii) Pravidel. (Obvykle v teto jurisdikcí se nachází buď naše ústřední kancelář, nebo vaše adresa uvedená v naší databázi Whois. Podrobnosti viz článek 1 a 3 (b)(xiii) Pravidel). Pokud takovou dokumentaci obdržíme do 10 (deseti) pracovních dnů, nebudeme realizovat rozhodnutí Správní komise a nebudeme podnikat žádné další kroky, dokud neobdržíme (i) dostatečné důkazy o urovnání mezi stranami; (ii) dostatečné důkazy toho, že vaše žaloba byla zamítnuta nebo stažena; nebo (iii) kopii usnesení takového soudu o zamítnutí vaší žaloby nebo o tom, že nejste oprávněni nadále používat své doménové jméno.

5. VŠECHNY OSTATNÍ SPORY A SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Všechny další spory mezi vámi a jakoukoli jinou stranou kromě nás, týkající se registrace vašeho doménového jména, které nejsou vyřešeny v souladu s požadavky článku 4 o povinném správním řízení, se mají řešit mezi vámi a takovou druhou stranou prostřednictvím jakéhokoli soudu, rozhodčího řízení nebo jiného řízení, které může být k dispozici.

6. NAŠE ÚČAST VE SPORECH

Nebudeme se účastnit žádných sporů mezi vámi a jakoukoli jinou stranou ohledně registrace a používání vašeho doménového jména. Neměli byste nás nazývat stranou nebo nás jinak zapojovat do jakéhokoli řízení. V případě, že budeme nazvany stranou jakéhokoli takového řízení, vyhrazujeme si právo uplatnit jakékoli a veškeré opravné prostředky, které považujeme za vhodné, a podniknout jakékoli další kroky nezbytné k naší ochraně.

7. ZACHOVÁNÍ STATUS QUO

V souladu s těmito Zásadami s výjimkou případů uvedených výše v článku 3 nebudeme rušit, převádět, aktivovat, deaktivovat ani jinak měnit stav registrace jakéhokoli doménového jména.

8. PŘEVOD BĚHEM SPORU

Převod doménového jména na nového vlastníka

Nemůžete převést registraci doménového jména na jiného vlastníka (i) během probíhajícího správního řízení zahájeného podle článku 4 nebo do patnácti (15) pracovních dnů (v souladu s umístěním naši ústřední kanceláře) po dokončení takového řízení; nebo (ii) během očekávání soudního řízení nebo arbitráží zahájených vůči vašemu doménovému jménu, pokud strana, na kterou se registrace doménového jména převádí, písemně nesouhlasí s dodržováním právně závazné povahy soudního rozhodnutí nebo soudce rozhodčího soudu. Vyhrazujeme si právo zrušit jakýkoli převod registrace doménového jména na jiného vlastníka, který byl proveden v rozporu s tímto článkem.

Změna Registrátora

Během probíhajícího správního řízení zahájeného v souladu s článkem 4 nebo do patnácti (15) pracovních dnů (v souladu s umístěním naši ústřední kanceláře) po dokončení takového řízení nesmíte převést registraci svého doménového jména na jiného registrátora. Během probíhajícího soudního nebo arbitrážního řízení můžete převést řízení registrací svého doménového jména jinému registrátorovi, pokud bude doménové jméno, které jste u nás zaregistrovali, nadále předmětem řízení vedeného proti vám v souladu s podmínkami těchto Zásad. V případě, že nám během posouzení žaloby u soudu nebo arbitráže převedete registraci doménového jména, bude se takový spor i nadále řídit zásadami registrátora týkajícími se sporů o doménových jménech, od kterých byla registrace doménového jména převedena.

9. ÚPRAVA ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli se svolením ICANN upravit. Naše upravené Zásady zveřejníme na této adrese ne méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před jeho vstupem v platnost. Pokud tyto Zásady nebyly uplatněny při podání stížnosti Dodavateli, až do ukončení sporu bude uplatněna verze Zásad platná v té době. Všechny úpravy týkající se jakéhokoli sporu o registraci doménového jména, bez ohledu na to, zda spor vznikl před, v den nebo po datu vstupu v platnost takové změny, budou pro vás závazné. V případě, že máte námitky proti úpravě těchto Zásad, bude vaším jediným opravným prostředkem zrušení registrace vašeho doménového jména, za předpokladu, že nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků, které jste zaplatili. Upravené Zásady se na vás budou vztahovat, dokud nezrušíte registraci doménového jména.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: