Zásady ohledně porušování autorských práv a nezákonného používání ochranných známek

RESPEKTOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Datum poslední aktualizace: 2019-01-12 15:12

Host-telecom.com, s.r.o. (dále jen „Host-telecom.com“) podporuje ochranu duševního vlastnictví. Ať už vlastníte ochrannou známku, značku služeb nebo autorská práva, Host-telecom.com považuje za svou povinnost pomáhat vám chránit vaše zákonná práva. Proto jsme stanovili následující pravidla pro posouzení stížností na nezákonné používání ochranné známky a/nebo porušení autorských práv.

Nároky ve sporech ohledně doménových jmen

V případě jakýchkoli pochybností nebo sporů ohledně registrovaného doménového jména se obraťte na Jednotné zásady řešení sporů ohledně doménových jmen („UDRP“). Veškeré spory týkající se registrace doménových jmen musí být směřovány buď na registrátora, nebo na rozhodčí orgán schválený ICANN.

Tyto zásady ohledně porušování autorských práv a nezákonného používání ochranných známek nezahrnují spory o doménových jménech a byly vytvořeny za účelem hlášení možných porušení souvisejících s jinými produkty a službami Host-telecom.com.

Stížnosti ohledně autorských práv a ochranných známek

 1. Chcete-li upozornit Host-telecom.com na porušení autorských práv nebo nezákonné používání ochranné známky, postupujte podle pokynů v části (A) k podání stížnosti na nezákonné používání ochranné známky nebo (B) k podání stížnosti na porušení autorských práv.
 2. Pokud reagujete na stížnost na porušení autorských práv, musíte postupovat podle našich zásad Protioznámení uvedených v části (C).

A. Stížnosti ohledně ochranných známek

 1. Pokud si (vy jako „Žadatel“) přejete podat stížnost na nezákonné použití ochranné známky, která je vaší oficiální platnou ochrannou známkou služby nebo značkou (registrovanou u příslušné organizace duševního vlastnictví ve vaší zemi; státní registrace a registrace v Dodatečném rejstříku se pro tyto účely nepovažují za platné), Host-telecom.com žádá, aby Žadatel odůvodnil takovou stížnost poskytnutím následujících informací na e-mailovou adresu abuse@host-telecom.com. Jako předmět musí být uvedena slova „Stížnost ohledně ochranné známky“.

  Aby oznámení o porušení ochranné známky mohlo být považováno za platné, musí obsahovat následující informace:

  • Ochranná známka, značka služeb, firemní styl, obchodní jméno nebo jiná firemní značka (dále jen „Značka“), ohledně které vznikla stížnost, a její registrační číslo.
  • Jurisdikce nebo zeměpisná oblast, ke které známka patří.
  • Jméno, poštovní adresa a telefonní číslo vlastníka značky uvedené výše.
  • Zboží a/nebo služby, ke kterým se vztahuje výše uvedená značka nebo které značka nabízí.
  • Datum prvního použití výše uvedené značky.
  • Datum prvního použití výše uvedené značky v mezistátním obchodě.
  • Popis způsobu, jakým podle názoru Žadatele dochází k nezákonnému užívání značky.
  • Dostatečné důkazy toho, že majitel webových stránek obviněný z nezákonného používání cizí ochranné známky je klientem Host-telecom.com.
  • Přesné umístění nelegálně použité značky, včetně e-mailové adresy atd.
  • Prohlášení o oprávněném nároku podepsané pod hrozbou trestu za křivé svědectví, o:
   1. Obsahu webové stránky [uvést webovou stránku], která porušuje práva druhé strany.
   2. Jméno uvedené strany.
   3. Značka [uvést značku], jejíž práva byla porušena.
   4. Neoprávněné použití obsahu webové stránky, která je obviněna z porušování práv jiné strany.
 2. Po obdržení příslušných informací uvedených výše v části (A) v souvislosti se stížnostmi ohledně ochranných známek zahájí Host-telecom.com šetření a zašle písemné oznámení Žadatele údajnému narušiteli. Během vyšetřování stížnosti může Host-telecom.com podle svého uvážení a bez jakýchkoliv právních povinností dočasně odstranit materiál, který údajně porušuje autorská práva, oznámit údajnému narušiteli zablokování doménového jména (jmén), přesměrovat DNS a /nebo, pokud je uložen výhradně na serveru Host-telecom.com, dočasně odstranit nebo odepřít přístup k materiálu údajně porušujícímu práva.
 3. Pokud Host-telecom.com dojde k závěru, že nároky žalující strany ohledně ochranné známky jsou oprávněné, může podle svého uvážení a bez jakýchkoliv právních povinností nadále pozastavit platnost uživatelského účtu údajného narušitele v systému Host-telecom.com a/nebo pokud je uložen pouze na serveru Host-telecom.com, deaktivovat přístup k materiálům, které údajně porušují autorská práva. Pokud Host-telecom.com dojde k závěru, že žalující strana nepodala oprávněný nárok, obnoví přístup k materiálu údajně porušujícímu práva.
 4. Žalující strana musí chápat, že Host-telecom.com je pobočkou registrátora akreditovaného ICANN a její klienti jsou povinni dodržovat Jednotné zásady řešení sporů ohledně doménových jmen („UDRP“). Nic v těchto Zásadách by nemělo být vykládáno tak, že převažuje nad UDRP nebo povinností Host-telecom.com a jejích zákazníků dodržovat jej v kontextu sporů ohledně doménových jmén.

B. Stížnosti ohledně autorských práv

 1. Pokud si Žadatel přeje podat stížnost na ochranu autorských práv na materiál, který vlastní dle skutečných autorských práv, Host-telecom.com žádá Žadatele, aby stížnost doložil poskytnutím následujících informací e-mail abuse@host-telecom.com. Jako předmět zprávy musí být uvedena slova „Stížnost ohledně porušení autorských práv“.

  Aby oznámení o porušení autorských práv bylo považováno za platné, musí obsahovat následující informace:

  • Elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které bylo údajně porušeno.
  • Identifikace díla chráněného autorskými právy, která byla údajně porušena, nebo reprezentativní seznam takových děl na stejných webových stránkách, pokud jedno oznámení se vztahuje na více děl chráněných autorskými právy.
  • Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorské práva a který by měl být odstraněn nebo k němu má být deaktivován přístup, a dostatečné, pro Host-telecom.com informace, ke zjištění umístění materiálu.
  • Informace dostatečné pro Host-telecom.com ke kontaktování Žadatele, jako je například adresa, telefonní číslo a pokud je k dispozici, e-mailová adresa, na které lze Žadatele kontaktovat.
  • Prohlášení o tom, že Žadatel je přesvědčen, že použití materiálu způsobem, na který byla podána stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  • Prohlášení podepsané pod hrozbou trestu za křivé svědectví o tom, že informace v oznámení jsou přesné a že žalující strana vlastní nebo je oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které bylo údajně porušeno.
 2. Ohledně stížnosti na porušení autorských práv, po obdržení příslušného oznámení od žalující strany v souladu s výše uvedenou částí 1 „Stížnosti ohledně autorských práv“ zahájí Host-telecom.com šetření a zašle písemné oznámení žalující strany údajnému narušiteli. Během vyšetřování stížnosti může Host-telecom.com podle svého uvážení a bez jakýchkoliv právních povinností oznámit údajnému narušiteli zablokování doménového jména (jmén), přesměrování DNS a/nebo, pokud jsou uloženy výhradně na serveru Host-telecom.com, dočasně odstranit nebo odepřít přístup k materiálu údajně porušujícímu práva.
 3. Pokud Host-telecom.com dojde k závěru, že nároky žalující strany ohledně autorských práv jsou oprávněné, může i nadále pozastavit platnost uživatelského účtu údajného narušitele v systému Host-telecom.com a/nebo pokud je uložen pouze na serveru Host-telecom.com, deaktivovat přístup k materiálům, které údajně porušují autorská práva. Pokud Host-telecom.com dojde k závěru, že žalující strana nepodala oprávněný nárok, obnoví přístup k materiálu údajně porušujícímu práva.

C. Zásady protioznámení

 1. Protioznámení. Pokud obdržíte oznámení o porušení autorských práv nebo nezákonném použití ochranné známky, proti kterému se chcete odvolat, na základě dobré víry, že materiál byl odstraněn nebo deaktivován v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo deaktivován, můžete podat protioznámení zasláním zprávy na e-mail abuse@host-telecom.com s následujícím obsahem:
  • Elektronický podpis údajného narušitele.
  • Identifikace materiálu, který byl odstraněn, nebo ke kterému byl deaktivován přístup, a umístění materiálu před jeho odstraněním nebo deaktivací přístupu k němu.
  • Prohlášení podepsané pod hrozbou trestu za křivé svědectví o tom, že údajný narušitel je přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo deaktivován v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo deaktivován.
  • Jméno, adresa a telefonní číslo údajného narušitele a prohlášení, že narušitel souhlasí s jurisdikcí Federálního okresního soudu kteréhokoli soudního okruhu, ve kterém se může Host-telecom.com nacházet, a že údajný narušitel přijme procesní oznámení od žalující strany nebo zástupce této strany.
 2. Po obdržení protioznámení, jak je popsáno výše v části 1, Host-telecom.com neprodleně poskytne žalující straně kopii protioznámení a oznámí této straně a informuje tuto stranu, že do deseti (10) pracovních dnů zastaví k němu deaktivaci přístupu. Host-telecom.com nahradí odstraněný materiál a zastaví deaktivaci přístupu k němu ne méně než deset (10) a ne více než čtrnáct (14) pracovních dnů po obdržení protioznámení, pokud Host-telecom.com neobdrží od žalující strany oznámení o tom, že žalující strana podala žalobu požadující soudní příkaz zakazující údajnému narušiteli vykonávat, porušující práva, činnost týkající se materiálů v systému nebo síti Host-telecom.com.

D. Opakované porušení

 1. Za příslušných okolností Zásady Host-telecom.com stanoví ukončení smluv s klienty a vlastníky účtů v systému Host-telecom.com, kteří vícekrát porušují tyto Zásady nebo opakovaně porušují autorská práva, ochranné známky nebo jakékoli jiné duševní vlastnictví.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán naší redakci: